6 arbetsstilar: Vad är det för stilar och hur kan man använda dem till teamets bästa?

När man talar om att arbeta i team säger man ofta att man vill ha medarbetare som är bra på grupparbete. Vad betyder det egentligen? Ingen kan arbeta helt självständigt i ett team, någon form av interaktion med andra förekommer alltid. Hur effektiv interaktionen är beror inte bara på personernas professionella kvaliteter utan också på personliga egenskaper. Med begreppet arbetsstil menar man hur dessa egenskaper påverkar arbetet i teamet.

Varför är det viktigt?

Man kan tro att det bara handlar om ytterligare en indelning som nån har hittat på för att kunna göra ännu fler psykologiska tester. Men i själva verket är det viktiga och nyttiga kriterier som ger teamledaren en mer nyanserad bild av medarbetarna.

Vi tänker oss ett perfekt team med 100%-ig effektivitet. Alla medarbetare utför de uppgifter de är bäst på och tycker mest om. Allt arbete går enligt planerna, utan oförutsedda problem. Det finns inga konflikter inom gruppen, alla gör sitt bästa och moralen är på topp. Teamet uppnår alltid de uppsatta målen.

Att förstå att det finns olika arbetsstilar gör det möjligt att närma sig den här idealbilden. I princip är det en kod för att öka effektiviteten i arbetet och den fungerar för alla branscher: IT, utbildning, produktion. Men innan teamledaren typbestämmer medarbetarna bör denne ta en titt på sig själv och definiera sin egen arbetsstil. Det är en viktig utgångspunkt för att bygga processer i teamet.

Team med god stämning
Det finns inga perfekta team, men man kan arbeta på att komma så nära som möjligt.

Av alla existerande indelningar i arbetsstilar gillar vi bäst den som formulerats av företagspsykologerna Kim Christfort och Suzanne Vickberg. Den beskrivs i boken Business Chemistry: Practical Magic for Crafting Powerful Work Relationships. Deras indelning är logisk och enkel att förstå och därför används den av många stora företag för att skapa en effektiv kommunikation.

1.Självständig/logisk

En medarbetare av den här typen är bra på att göra djupgående analyser av problem och hitta effektiva och visionära lösningar. Men för att göra ett bra jobb vill de här personerna ha mycket eget utrymme och minimal kontroll. Ensamvargar av den här typen kommer till teamets räddning i svåra situationer, men har svårt för samarbete i allmänhet. När det är dags för idéutbyte och aktiva diskussioner brukar den logiska/självständiga typen försvinna någonstans i bakgrunden. Men om man däremot ger en sådan medarbetare möjlighet att på egen hand söka efter lösningar och analysera idéer kan resultatet bli alldeles lysande.

Tankfull medarbetare
Logiker arbetar mer produktivt isolerade från kollegor, men förnekar inte vikten av samarbete

Starka sidor: beslutsamhet, hög arbetsförmåga, förmåga att se problemet från olika håll.

Vad kan förbättras: kommunikationsförmåga, planering.

2. Samverkande

Den här typen är motsatsen till den föregående. En samverkande medarbetare finner till skillnad från en självständig logiker nöje i samarbete. Det ger energi och peppar. Samverkande personer behöver återkoppling från kollegorna och ger gärna själva också feedback, ibland för mycket och för ofta. Istället för att skriva ner och analysera idéer föredrar de att diskutera dem direkt när de dyker upp för att omedelbart kunna bekräfta eller avfärda sina idéer.

Baksidan med samverkande medarbetare är att de är dåliga på att fatta självständiga beslut. De tappar fotfästet och börjar tvivla på sina idéer om ingen ger återkoppling och bekräftelse och kan också känna ängslan och ångest.

Starka sidor: god kommunikationsförmåga, mycket energi, initiativrik.

Vad kan förbättras: störresjälvständighet, ta mer ansvar för resultatet.

3. Balanserad

Den gyllene medelvägen mellan de två första stilarna! En balanserad medarbetare arbetar bra med uppgifter på egen hand och är samtidigt effektiv i grupp, genererar egna idéer och analyserar andras objektivt. Inom gruppens ramar föredrar den här typen att arbeta självständigt med uppgifter, men vill få återkoppling från kollegor för att kunna prestera ännu bättre. Tack vare denna anpassningsförmåga slösas de emotionella resurserna inte bort på oro för hur kollegorna ska ta emot arbetet.

En medarbetare med balanserad arbetsstil är ett fynd för teamet om denne placeras i en god arbetsmiljö där alla processer är organiserade och strukturerade. Med Asanas projekthanteringssystem kan man skapa en sådan stabil miljö.

Starka sidor: bra på att anpassa sig, flexibel.

Vad kan förbättras: arbetsmiljö med optimala balans mellan självständiga uppgifter och grupparbete.

4. Stödjande

Stödjande medarbetare skapar laganda. De är kommuniktaiva, känsliga, lyhörda, och motiverar teamet att nå höga resultat. I konfliktsituationer uppträder de som medlare och i situationer som kräver stort engagemang av alla teammedlemmar fungerar de som förhandlare mellan självständiga och samverkande kollegor.

Glada kollegor på jobbet
Stödjande medarbetare skapar gruppanda

Stödjande medarbetare har en superkraft, nämligen ett emotionellt intellekt. De lägger direkt märke till spänningar inom teamet och försöker lätta upp stämningen. Ibland kan det emotionella intellektet bli en bromskloss i situationer där det krävs kritiskt tänkande. När personer med den här arbetsstilen bedömer en situation, utgår de i första hand från känslor, vilket kan leda till felaktiga slutsatser.

Starka sidor: emotionellt intellekt, god självkännedom, bra på konflikthantering.

Vad kan förbättras: koncentration, mer fokus på resultat än känslor.

5. Detaljorienterad

Det är de här nogranna och pedantiska medarbetarna som tar teamets arbete till en nivå av perfektion. De lägger inte bara märke till detaljer som deras kollegor missar, utan kan också bedöma hur de här detaljerna kan påverka det fortsatta arbetet. Deras vassaste vapen är exakthet och strategiskt tänkande. Men strävan efter perfektion kan ibland slå tillbaka, eftersom personer med den här arbetsstilen kan ha svårt att kompromissa och visa den flexibilitet som krävs i vissa situationer. Många detaljorienterade personer lever efter devisen att om det inte är perfekt kan det lika gärna vara. Den inställningen skapar lätt konflikter i gruppen och bromsar upp arbetsprocesserna samtidigt som det dessutom kan leda till att den detalorienterade medarbetaren själv blir utbränd.

Starka sidor: strategiskt tänkande, eftertänksamhet, riskminimering, bra på att säkerställa ordning och stabilitet i arbetet.

Vad kan förbättras: arbetstempot, förmågan att se helheten och inte bara detaljer.

6. Idéorienterad

Motsatsen till den förra stilen. Medarbetare med den här arbetsstilen har en förmåga att generera övergripande idéer som kan ligga till grund för hela arbetsprocesser. De ser hela bilden och distraheras inte av detaljer, arbetet med dem överlåter de åt andra teammedlemmar.

Teamet diskuterar arbetsmetoder
Idéorienterade personer har ofta ledande eller kreativa arbetsuppgifter

Att planera och strukturera arbetsprocesser är inte det de är bäst på. Men om de arbetar i par med en detaljorienterad kollega kan idéorienterade personer nå fantastiska resultat.

Starka sidor: idérikedom, kreativitet, optimism, förmåga att motivera och inspirera.

Vad kan förbättras: strategisk analys, planering.

Hur vet du vilken stil som är din?

I praktiken finns inga sådana här renodlade typer. Det handlar snarare om att drag av den ena eller andra arbetsstilen dominerar. Kanske har du en idéorienterad medarbetare som samtidigt är stödjande och i en annan kollega möts den balanserade och detaljorienterade typen. Våra tips kan hjälpa dig att se vilken stil som är din dominerande:

  • Analysera din kommunikationsstil. Idéorienterade personer talar ofta högt och gestikulerar mycket, medan stödjande medarbetare lyssnar aktivt med mycket ögonkontakt.
  • Fundera på hur du trivs med samarbete. Om du föredrar att skissa upp planer och märka ut de viktigaste milstolparna för att lösa ett problem, men blir uttråkad av detaljerade diskussioner om projektet, är du troligen idéorienterad. Samverkande och stödjande medarbetare strävar efter att vara delaktiga i alla skeden av arbetet, åtminstone vad gäller diskussioner. Om du tycker det är lättare att göra det mesta av arbetet själv, utan hjälp av kollegor, tyder  det på en logisk/självständig arbetsstil.

Använder medarbetaren mer tid och kraft än vad som planerades från början? Det kan bero på att uppgiften inte överensstämmer med  personens arbetsstil. Som teamledare kan du påverka detta. Fördela rollerna i teamet i enlighet med  de olika medlemmarnas arbetsstilar och para ihop dem så att de kompletterar varandra. En samverkande eller stödjande medarbetare har lättare att lösa uppgifter som har med planering att göra tillsammans med en detaljorienterad kollega.

Nyckeln till effektiv projekthantering är att inom ramarna för ett team kombinera kollegor med olika arbetsstilar. Det ger fler starka sidor och nyttiga förmågor som kan bidra till framgång.

Lämna ditt meddelande här. Vi återkommer inom en arbetsdag.

    Genom att skicka in detta formulär godkänner jag att Swedbyte får lagra och använda mina personuppgifter (Privacy Policy).